Xəstənin şəfa tapması üçün dua.

Xəstənin şəfa tapması üçün dua.
İmam Cəfər Sadiqdən (ə) nəql olunmuşdur ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub:

Xəstə olan hər şəxs sübh namazından sonra 40 dəfə (bu sözü) deyərək əlini xəstə olan yerə sürtərsə, o xəstəlikdən şəfa tapar:
"Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin. Həsbunəllahu və niməl-vəkil. Təbarəkəllahu əhsənul-xaliqin. Və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim."

Bu duanı xəstə üçün oxuduqda İnşAllah şəfa tapar


"Zubhədətul-dəvat" kitabında rəvayət olunmuşdur ki, Həzrət Peyğəmbər (s), Fatimeyi Zəhra (s.ə)-nın evinə gəib, İmam Həsən (ə) xəstə halında gördükdə narahat oldu.

Cəbrail (ə) nazil olaraq dedi:
Ya Muhəmməd! Övladının xəstəikdən qurtarması üçün sənə bir dua öyrədimmi? Desin:
"Əllahummə la ilahə illa əntəl-əliyyul-əzim. Zus-sultanil-qədim. Vəl-mənnil-əzim. Vəl-vəchil-kərim. La ilahə illa əntəl-əliyyul-əzim. Vəliyyul-kəlimatit-tammat. Vəd-dəəvatil-mustəcabat. Xəlli ma əsbəhə (bi filan.)"

Daha sonra Həzrət Peyğəmər (s) bu duanı oxuyub əlini İmam Həsənin (ə) alnına sürtdü və beləliklədə o Həzrət şəfa tapdı.


Xəstənin şəfa tapması üçün İmam Məhəmməd Təqi (ə) aid əməl.

Hər bir xəstənin şəfa tapması üçün iki rukət İmam Cəvad (ə)-a təvəssül və hacət namazı qılıb 146 dəfə
"Maşaəllahu la həvlə və la qyvvətə illa billah" sözünü desin.

Bu əməlin o Həzrətə aid olan saatda həyata keçməsi daha faydalıdır. O həzrətə aid olan zaman isə əsr namazından iki saat sonraya qədər müəyyənləşdirilmişdir ki, o vaxtda hacət qəbul olur.


Xəstələndikdə oxunan dua

"Cəvahirul-Quran" kitabında yazılmışdır ki, xəstə olan şəxs bu duanı xəstəliyi halında qırx dəfə oxusun:
"La ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin."

Belə bir şəxs o xəstəliyi ilə ölərsə şəhid savabına nail olar, sağaldıqda isə günahları bağışlanar.


Xəstəlik zamanında oxunan ayrı bir dua

Huseyn ibni Nəsim İmam Rza (ə)-dan nəql etmişdir ki, o Həzrətin övladarından biri xəstələndikdə ona buyurdu: (Oğlum)! De:
"Əllahumməşfini bişifaikə və davəni bidəvaikə və afəni min bəlaikə fəinni əbdukə vəbnu əbdik."


Xəstə yanına getdikdə oxunan dua.

"Zubdətul-dəəvat" kitabında yazılmışdır ki, xəstə yanına getdikdə (bu duanı) yeddi dəfə oxuyun. Belə ki, onun əcəli çatmadıqda tezliklə şəfa tapacaqdır:
"Əsəlullahəl əzim. Rəbbəl ərşil əzim. Ən yəşfik."

Bu dua dəfələrlə təcrübə olunmuşdur.


Xəstənin şəfa tapması üçün dua.

"Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Ya munəzziləş-şifa və yəzhəbud-da. Səlli əla Muhəmmədin və alih. Və ənzil əla vəchiş-şifa."

Bu duanı həmişə oxusun.

Xəstəlikdən şəfa tapmaq üçün ayrı bir dua.

Xəstələnmiş şəxs ardıcıl olaraq bu sözü desin:
"Ya Huvə. Ya mən ləysə illa huvə. Səlli əla Muhəmmədin və alih.

Xəstənin ağrı və narahatçılığı zaman oxunan dua.

Hər kəs xəstənin ağrı və narahatçılıq çəkdiyi zaman əlini onun gicgahına qoyub:
"Və nunəzzilu minəl-Qurani ma huvə şifaun və rəhmətun lil-muminin. Və la yəziduz-zaliminə illa xəsara." cümlələrini oxuyarsa, Allah təala o xəstəyə şəfa verər. 

Islam
Həzrəti Əli (ə) kəlamları

Həzrəti Əli (ə) kəlamları..

Islam
Kafirun surəsi

Kafirun surəsi..

Islam
Allaha gedən yolda hallar

Allaha gedən yolda hallar..

Islam
Sübh namazı

Sübh namazı..

Islam
Ramazan ayı təqvimi 2021

Ramazan ayı təqvimi 2021..

Islam
"Həcc ziyarətinə gedən zəvvarların heç bir çətinliyi yoxdur" - Şeyxülislam

"Həcc ziyarətinə gedən zəvvarların heç bir çətinliyi..

Rəylər (0)